Regulamin e-usług

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
sklepu internetowego działającego w domenie www.riester.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Spis treści:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

Rozdział IV: Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział V: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny Newsletter.

Rozdział VI: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Rozdział VII: Tryb postepowania reklamacyjnego.

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział IX: Punkt kontaktowy.

Rozdział X: Postanowienia końcowe.

 

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.
 2. Usługodawca – Mirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 32 lok. 1A, NIP: 7542394401, REGON: 532228122, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Adres e-mail: zamowienia@riester.pl. Istnieje możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.riester.pl
 5. Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).
 7. Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
 8. Biuletyn newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.
 9. Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.
 10. Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.riester.pl
 2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
 3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę, a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 

Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  • umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia, na prezentowane w sklepie internetowym towary przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia oraz aktywnej poczty e-mail;
  • prowadzeniu konta;
  • subskrypcji biuletynu newsletter, tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego;
  • zamieszczeniu opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym,
 2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonym przez system z momentem podsumowania zamówienia.

 

Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:
  • dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej;
  • posiadanie aktywnej poczty e-mail;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www:
   • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
   • Microsoft Edge w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
   • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
   • Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
   • Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
   • Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

Rozdział IV: Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

Założenie konta w sklepie internetowym

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta.
 2. Założenie konta możliwe jest w procesie składania zamówienia po kliknięciu na zdjęcie produktu, kolejne etapy opisuje procedura opisana w pkt B
 3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.
 5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Zawarcie umowy sprzedaży w trybie online

 

Elektroniczny formularz zamówienia

 1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
 2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „dodaj do koszyka”.
 3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt 2 należy kliknąć przycisk „koszyk”, który powoduje wyświetlenie opcji związanej z wyborem sposoby płatności oraz dostawy.
 4. W kolejnym kroku Usługobiorca odznacza właściwy checkbox związany z: możliwością założenia konta, z wyrażaniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail dla celów wystawienia opinii oraz o zapoznaniu się z aktualnie obowiązującym regulaminem OWS.
 5. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na checkbox „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty: Zamawiam”
 6. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

 

Aktywna poczta e-mail

 1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:
  • podanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości;
  • cenie za wskazany towar;
  • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach);
  • dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy).
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

Rozdział V: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletyny informacyjnego Newsletter-subskrypcja Newslettera

 1. Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę odbywa się w trakcie składania zamówienia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:
  Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.riester.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”,
 2. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nie-elektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.

 

Rozdział VI: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po złożenia zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: zamowienia@riester.pl
  lub
  telefonicznie: +48 77 543 29 05,
 3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt 2.
 4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

 

Rozdział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, lub w inny wskazany przez niego sposób.

 

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.riester.pl, jest Mirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM będący Usługodawcą, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane, o których mowa w pkt 2, obejmują:
  • imię i nazwisko;
  • adres dostawy/korespondencyjny;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 4. Podanie danych, o których mowa w pkt 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej: GLS, DPD, UPS, K-EX, DHL, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
 6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.
 7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 8. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument „Polityka prywatności”

 

Rozdział IX: Punkt kontaktowy

 1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
  • praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
  • procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
  • podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

Rozdział X: Postanowienia końcowe

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1219);
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88);
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 459);
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców (Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1152).
 4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
 5. zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.riester.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 6. zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
 7. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.
 8. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
 9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.riester.pl
 10. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.riester.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.
 11. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.

 

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego i pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (ADR).